ISO Certifikat
Produktsäkerhetsinformation HCFeCr
Produktsäkerhetsinformation FeSi
Produktsäkerhetsinformation Mivasil
Produktsäkerhetsinformation Vascoria
Produktinformation Vascoria
Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Miljörapport
Garantier för hög kvalitet
Vargön Alloys AB var ett av de första legeringsverk som certifierades av Lloyds för kvalitetssystem enligt ISO 9002. Detta hände redan 1992. Certifieringen har sedan förnyats 2001 enligt ISO 9001:2008.

I mars 2007 erhölls ett nytt samlat certifikat för såväl kvalitet som miljö. ISO-certifieringen är en garanti för att kvalitetsarbetet på alla funktioner i företaget lever upp till högt ställda krav, hela vägen från råvaruinköp till leverans av den färdiga produkten. Hela företaget arbetar för att våra kunder ska få rätt kvalitet vid rätt tidpunkt.

Som en del av kvalitetsarbetet har vi installerat en helt mekaniserad provtagningsstation där samtliga malmråvaror provtas. Certifieringen ger en försäkran om att vi ständigt förbättrar och uppdaterar kvalitetssystemen. All personal utbildas kontinuerligt för att bibehålla och utveckla helhetssyn och kunskap om företagets utrustning, produkter och kvalitetsarbete. Vi får därmed en effektivare organisation där materialhantering och processtyrning fungerar mycket väl.
 
Det naturliga miljöansvaret
Självklart vill vi ta vårt ansvar för miljön. Det finns många goda skäl att ligga långt framme i satsningar på miljö-området.

Först och främst är lagstiftningen utgångspunkten, även om våra ambitioner alltid är högre än så. Dessutom har det visat sig vara företagsekonomiskt klokt att satsa på avancerad rökgasrening och energiåtervinning.
Som en konsekvens av detta investerar vi stora summor för att förbättra både den yttre och inre miljön.

En långsiktig satsning på rökgasrening sedan början av 1970-talet gör att vi idag med god marginal underskrider fastställda riktvärden för utsläpp. Stoftutsläppen renas till mer än 99 procent, vilket de mätningar av nedfall av metaller som övervakande myndigheter gör kontinuerligt visar.

Att använda energi så effektivt som möjligt är en annan viktig del i vårt miljöarbete. Att hålla nere energi-förbrukningen är också av ekonomiska skäl ett måste. Vår produktion är inriktad på legeringen ferrokrom, som används i legerat stål, typ rostfritt. Livscykelanalyser visar att dessa stål-kvalitéer har miljö-mässiga fördelar framför alternativa material.

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001:2004 och utgör grunden för ett kvalificerat miljöarbete som vi betraktar som ett viktigt konkurrensmedel.